• Review Order
  • Shipping & Billing
  • Payment
  • Confirmation

Shopping Cart

Your cart is empty!

ОНЛАЙН ХУДАЛДААНЫ ХҮРГЭЛТИЙН НӨХЦӨЛ

  • 4.2. Хүргэлт өдөр бүр 09.00-21.00 цагийн хооронд хийгдэх бөгөөд хэрэв тухайн барааг ажлын өдрийн 20.00 цагаас хойш захиалсан бол маргааш өдөр нь хүргэгдэнэ.
  • 4.4. 40,000-аас дээш төгрөгийн барааг захиалсан тохиолдолд хүргэлтийг авах эрх үүсэх ба Улаанбаатар хотын А бүсэд үнэгүй, А бүсээс холдох тохиолдолд хүргэлтийн хугацаа 1-2 хоногоор хойшилно.
  • Read More